Zaloguj się

login hasło zapamiętaj mnie
Zapomniałem hasła

 

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY dla ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym

(nauczanie indywidualne)

Opracowała: mgr Agnieszka Iwańska


1. KOMUNIKACJA.

Cele ogólne:
 Prawidłowe reagowanie na polecenia.
 Rozwijanie umiejętności nadawania informacji.
 Usprawnianie umiejętności odbierania informacji.
 Usprawnianie narządów artykulacyjnych.


Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 Wykonywanie poleceń,
 odpowiadanie na pytania do wysłuchanej treści,
 rozwiązywanie zagadek.
Cały czas.
Doskonalenie wypowiedzi ustnych.

 Prawidłowe formułowanie zdań,
 określanie cech przedmiotów,
 krótkie wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji,
 omawianie treści obrazu, nadawanie tytułu obrazom,
 określanie przyczyn i skutków w opowiadaniu, historyjce obrazkowej.
Cały czas.
Ćwiczenia oddechowe.

 Oddychanie nosem,
 dmuchanie papierowych przedmiotów,
 dmuchanie w piórko,
 dmuchanie piłeczki ping- pongowej,
 zabawy z balonem.
Cyklicznie.
Usprawnianie języka.

 Oblizywanie warg,
 zlizywanie,
 mlaskanie,
 cmokanie,
 prychanie.
Cyklicznie.

2. SAMOOBSŁUGA.

Cele ogólne:
 Umiejętność samodzielnego przygotowywania prostych posiłków.
 Umiejętność korzystania z przyborów higienicznych

Dobieranie odzieży do pogody i sytuacji.

 Ubieranie się na spacer, obiad, na lekcję, zajęcia gimnastyczne.

Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach.
Kształtowanie nawyków
higienicznych.


 Każdorazowe mycie rąk po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, po zajęciach plastycznych, wychowaniu fizycznym.

 Historyjki obrazkowe; zagadki, wiersze i opowiadania o skutkach braku dbałości o czystość.
Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach.


3. FUNKCJE POZNAWCZE

Cel ogólny:
 Rozwój funkcji poznawczych poprzez wspomaganie narządów zmysłów.


Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową.

 Odwzorowywanie układów przestrzennych figur i brył geometrycznych (klocki, mozaiki),
 odnajdywanie takich samych przedmiotów, obrazków i różnych ich układów wśród innych podobnych, lecz nie takich samych,
 odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami, przedmiotami i ich układami,
 zapamiętywanie obrazków lub przedmiotów obserwowanych przez określony czas,
 graficzne odwzorowywanie kształtów geometrycznych symetrycznych, asymetrycznych, linearnych (szlaczki),
 rozpoznawanie obrazków, których położenie zostało określone słownie,
 układanie obrazków z części wg wzoru i w oparciu o zapamiętany wzór,
 uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach,
 odtworzenie z pamięci eksponowanych przedmiotów i wskazanie po krótkiej przerwie miejsca, na którym leżały,
 dobieranie jednakowych par figur,
 scalanie figur prostokąta, kwadratu, koła z części,
 wypełnianie konturów większych figur mniejszymi,
 uzupełnianie niepełnych konturów figur,
 odtworzenie prostych układanek przestrzennych wg modelu,
 różnicowanie figur geometrycznych płaskich i przestrzennych,
 różnicowanie figur o podobnych kształtach,
 dobieranie liter wielkich do małych,
 dobieranie liter drukowanych do pisanych,
 wykonywanie plansz i albumów ilustrujących litery,
 wyodrębnianie liter w wyrazach , podkreślanie,
 uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach.

 Ilustracje, rozsypanki literowe, wyrazowe, zdaniowe, puzzle, karty pracy.
Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach.
Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową.  Słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtworzenie przez: wyklaskiwanie, wystukiwanie ołówkiem, pałeczką na bębenku,
 porównywanie melodii znanych piosenek pod względem tempa, wysokości głosu,
 różnicowanie dźwięków opartych na mowie ludzkiej z innymi dźwiękami dochodzącymi ze świata zewnętrznego,
 różnicowanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych,
różnicowanie tonów wysokich i niskich oraz tempa szybkiego i powolnego,
 dzielenie zdań prostych na wyrazy,
 porównywanie liczby wyrazów w zdaniach,
 tworzenie wyrazów z sylab,
 wyszukiwanie podanych sylab w różnych wyrazach,
 kończenie wyrazów zaczynających się daną sylabą,
 tworzenie wyrazów przez dodawanie sylab początkowych do znanych sylab końcowych,
 rozwiązywanie rebusów obrazkowych,
 analiza i synteza głoskowa wyrazów (skojarzenie głoski ze znakiem graficznym- literą),
 wyróżnianie i wybrzmiewanie samogłosek i spółgłosek w nagłosie (O-la, u-le, k-ot, s-en),
 odróżnianie danych głosek od innych przez klaskanie, podskoki itp. gdy słyszy się daną głoskę,
 rozpoznawanie obrazków i przedmiotów na podstawie podanej głoski końcowej ich nazw,
 podawanie wyrazów kończących się daną głoską,
 dobieranie par obrazków, w których nazwa jednego rozpoczyna się taką głoską, jaką kończy się nazwa drugiego (rak- kot- ton-nos),
 ćwiczenie w czytaniu,
 układanie napisów pod obrazkami,
 przekształcanie wyrazów przez zmianę lub dostawienie sylab (ma- ma, ma- pa, ro-pa, ro- sa, bo-sa).

 Ilustracje, rozsypanki literowe, wyrazowe, zdaniowe, puzzle, karty pracy, instrumenty muzyczne, nagrania audio.
Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach.
Ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość
i koncentrację uwagi.  Praca z komputerem:
- malowanie na ekranie – program Paint,
- pisanie – program Word,
- gry i zabawy on line oraz z płyt CD(gry zręcznościowe, puzzle, malowanki).

 Zestaw komputerowy (laptop), płyty CD.

Ćwiczenia rozwijające elementarne pojęcia matematyczne:
1. Liczenie


2. Miary i mierzenie.


3. Geometria.4. Posługiwanie się pieniędzmi.5. Poznanie stosunków czasowych.


 Porównywanie liczebności zbiorów,
 liczenie dziesiątkami,
 dodawanie i odejmowanie w zakresie 100,
 działania z jedną niewiadomą,
 rozwiązywanie łatwych zadań tekstowych.

 Mierzenie długości, szerokości, wysokości,
 rysowanie odcinków o określonej długości przy pomocy linijki.

 Rozpoznawanie płaskich figur geometrycznych,
 kreślenie figur geometrycznych (kwadrat, prostokąt, trójkąt) o podanych wymiarach,
 obliczanie obwodu i pola wybranych figur geometrycznych.

 Rozpoznawanie monet i banknotów,
 płacenie różnymi monetami i banknotami,
 zadania polegające na liczeniu pieniędzy,
 szacowanie wartości pieniędzy.

 Określanie następstw dni: dzisiaj, wczoraj, jutro,
 nazywanie dni tygodnia, miesięcy, pór roku,
 odczytywanie pełnych godzin na zegarze z tarczą, kojarzenie ich z charakterystycznymi czynnościami i porami dnia,
 odczytywanie czasu na zegarze elektronicznym.

 Karty pracy, przybory kreślarskie, pieniądze, kalendarz, zegar.
Na każdych zajęciach wybrane zagadnienia.

4. SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA.

Cel ogólny:
 Usprawnianie małej i dużej motoryki.

Ćwiczenia usprawniające małą motorykę.  Malowanie farbami dużych kształtów (na arkuszach papieru rozpiętych na ścianie),
 malowanie jednocześnie obiema rękami na dużym arkuszu papieru,
 malowanie pędzlem linii pionowych, poziomych, kolistych,
 zamalowywanie kolorem większych płaszczyzn ruchami od strony lewej do prawej i z góry na dół,
 zamalowywanie pól między liniami poziomymi,
 malowanie krótkich, pionowych kresek;
 malowanie linii falujących poziomych i pionowych (np. fale na morzu) z zachowaniem ciągłości i kierunku zgodnego z kierunkiem pisma;
 malowanie linii spiralnych (dom ślimaka, owca),
 kolorowanie obrazków w książeczkach,
 rysowanie i kolorowanie pisakami- rozluźnianie mięśni rąk,
 kreślenie linii poziomych i pionowych "po śladzie" i samodzielnie,
 kreślenie linii kolistych i falistych "po śladzie" i samodzielnie,
 kreślenie linii zamkniętych (koła, owale, prostokąty),
 łączenie liniami zaznaczonych punktów,
 rysowanie przez kalkę techniczną wzorów dużych i drobnych o kształtach geometrycznych i literopodobnych,
 wycinanie po liniach prostych, falistych, łamanych,
 wycinanie figur,
 wycinanie postaci ludzkich, zwierząt, roślin,
 wycinanie części obrazków do składania,
 wykonywanie prac konstrukcyjnych wg wzoru,
 lepienie z plasteliny,
 ugniatanie plasteliny i zapełnianie nią narysowanych kształtów,
 robienie cienkich wałków i obwodzenie nimi narysowanych przedmiotów i figur,
 układanie z wałków plasteliny różnych figur,
 układanie klocków,
 układanie puzzli,
 odwzorowywanie szlaczków i wzorów.

 Kartki, karty pracy, przybory do pisania i malowania, plastelina, kolorowanki.
Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach.
Ćwiczenia rozwijające dużą motorykę.

 Zabawy rytmiczne polegające na wyrażaniu ruchem muzyki, zachęcanie do swobodnej ekspresji ruchowej,
 udział w różnego rodzaju zawodach z partnerami o zbliżonych możliwościach ruchowych, z rozwijaniem właściwej motywacji,
 chodzenie po kładce bez pomocy (na płaskiej przestrzeni położyć deskę- kładkę),
 przeciąganie liny trzymanej przez drugą osobę przy użyciu niewielkiej siły,
 wykonywanie skoków "pajaca",
 przeskakiwanie przez przedmioty leżące na ziemi,
 zabawy i ćwiczenia kształtujące orientację w schemacie ciała,
 rzuty do celu statycznego oraz ruchomego,
 elementy piłki nożnej- kopanie na bramkę,
 gry ruchowe (np. badminton),
 proste ćwiczenia gimnastyczne.

 Płyty z muzyką, odtwarzacz CD, instrumenty muzyczne, deska, linka, piłki, kosz, bramka, przybory gimnastyczne, paletki i lotka do badmintona. Wybrane ćwiczenia na każdych zajęciach.


5. ZACHOWANIA SPOŁECZNE.

Cele ogólne:
 Kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.
 Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.


Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.
 Wspólne zabawy i zadania- zajęcia integracyjne z innymi uczniami mieszkającymi w DPS-ie,
 dzielenie się z kolegami otrzymanymi słodyczami,
 pomoc młodszym i mniej sprawnym kolegom w czasie wspólnych zajęć,
 współpraca w czasie zawodów i gier sportowych,
 pożyczanie swoich przyborów, „zabawek”.
Przy różnych okazjach, np. Dzień Dziecka, wspólne przygotowywanie kanapek.
Stosowanie form grzecznościowych.

 Witanie się i żegnanie z nauczycielem,
 witanie się i żegnanie z kolegami,
 stosowanie słów: proszę, przepraszam i dziękuję w odpowiedniej sytuacji.

 Codzienne stosowanie form grzecznościowych w odniesieniu do ucznia i wymaganie tego od niego.
 Historyjki obrazkowe, odgrywanie scenek.
Podczas wszystkich zajęć.Przewidywane osiągnięcia ucznia:

W zakresie komunikacji:
 uczeń potrafi formułować dłuższą wypowiedź na temat dowolny i wskazany,
 uczeń poprawnie wymawia wyrazy,
 uczeń słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych i czytanego tekstu.

W zakresie samoobsługi:
 uczeń potrafi ubrać się w zależności od pogody,
 uczeń samodzielnie przygotowuje sobie proste posiłki (np. kanapki, sałatkę),
 uczeń posiada nawyk mycia rąk w odpowiednich sytuacjach,
 uczeń samodzielnie dba o higienę osobistą, używa kosmetyków.

W zakresie funkcji poznawczych:
 uczeń prawidłowo dokonuje analizy i syntezy wzrokowej na wybranym materiale,
 uczeń prawidłowo przepisuje wyrazy i zdania,
 uczeń pisze ze słuchu pojedyncze litery, sylaby, wyrazy oraz proste zdania,
 uczeń czyta proste sylaby i wyrazy,
 uczeń liczy w dostępnym dla siebie zakresie,
 uczeń dłużej koncentruje uwagę na wskazanym materiale.

W zakresie małej i dużej motoryki:
 uczeń potrafi wykonywać ruchy pionowe i poziome z większą precyzją,
 uczeń potrafi za pomocą chwytu pensetkowego nawlekać, sznurować,
 uczeń potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne,
 uczeń realizuje proste formy ruchowe.

W zakresie zachowań społecznych:
 uczeń uczestniczy w zadaniach grupowych, pomaga innym,
 uczeń stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i dzieci,
 uczeń stosuje się do zasad panujących na zajęciach, w ośrodku.


Ewaluacja

W celu zebrania informacji służących odpowiedzi na pytanie: „Czy założenia programowe były dobrze dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia oraz czy zostały osiągnięte?”, przewiduję dokonanie ewaluacji przy zastosowaniu:
 diagnozy bieżącej- obserwacje, rozmowy z uczniem oraz z opiekunami i psychologiem pracującymi w ośrodku,
 diagnozy końcowej- badanie zakresu wiedzy i umiejętności, jakie posiadł uczeń.


Program opracowano w oparciu o:
 Podstawę programową kształcenia ogólnego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach.
 Dokumentację dotyczącą ucznia (orzeczenie z poradni psychologiczno- pedagogicznej, oceny opisowe) oraz jego zeszyty.